CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej. Po ewangelii Opiekun kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.


CELEBRANS:
Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie, najmilsi, do Ołtarza, żeby złożyć wasze przyrzeczenia.
Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.


CELEBRANS:
Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Niech Duch Święty udzieli daru wytrwania dla tych, którzy podejmą to dzieło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO ? śpiew: ?O Stworzycielu, Duchu, przyjdź?

CELEBRANS wygłasza słowo Boże, które kończy zwracając się do osób przyrzekających:
Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego "swojego" dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa swój duchowy dar.

Po Słowie Bożym następuje przekazanie światła osobom przyrzekającym.
Podejmujący Duchową Adopcję zapalają od Paschału swoje świece, przekazują także to światło kolejnym osobom.

CELEBRANS:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:
Boże, Ojcze Wszechmogący
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam i przyrzekam,
że od dnia ???(podajemy datę dnia podjęcia adopcji)
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko którego imię jedynie Bogu jest wiadome przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą: Tajemnica Różańca, moje dowolne postanowienia, modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu ? proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:
Módlmy się. Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia ? wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Następuje wyznanie wiary ? CREDO ?
przyklękamy na słowa: ?.. i za sprawą Ducha Świętego...?

Teraz ma miejsce MODLITWA WIERNYCH przygotowana przez przyrzekających