DORADCY ŻYCIA RODZINNEGO

 

W parafialnych poradniach rodzinnych funkcję doradcy życia rodzinnego pełnią osoby, działające na podstawie misji biskupa diecezjalnego. Doradcą życia rodzinnego może być osoba - kobieta lub małżeństwo sakramentalne w wieku 25-60 lat (HV 26, DDR 40). W swojej posłudze doradcy powinni kierować się katolicką wizją osoby, małżeństwa i rodziny (EV 88). Powinni posiadać odpowiednie wykształcenie w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, właściwą formację religijną. Doradcy powinni odznaczać się także pozytywnymi cechami osobowości, jak: wyobraźnia psychologiczna, spostrzegawczość, dojrzałość uczuciowa, wolność od uprzedzeń i fanatyzmu, tolerancja wobec innych oraz właściwa hierarchia wartości[1]. Doradca powinien prawidłowo funkcjonować we własnym życiu rodzinnym i zawodowym.

Doradca Życia Rodzinnego, pracujący w Parafialnej Poradni Rodzinnej jest zobowiązany do:

·           systematycznej obecności na swoich dyżurach w Poradni;

·           współpracy z proboszczem parafii;

·           troski o estetyczny wygląd Poradni;

·           troskę o informację o funkcjonowaniu Poradni na drzwiach, w gablocie, na stronie internetowej parafii, gazetce parafialnej.

·           zaopatrzenia Poradni w stosowne materiały i pomoce (prasę, ulotki, książki, filmy);

·           prowadzenia zeszytów rozmów w Poradni;

·           złożenia rocznego sprawozdania z funkcjonowania Poradni przedstawionego proboszczowi i w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.

Doradca pracuje na podstawie misji kanonicznej. Otrzymuję ją na podstawie:

·         ukończenia Studium Teologii Rodziny;

·         coroczne sprawozdania z pracy, potwierdzone przez ks. Proboszcza miejsca pracy duszpasterskiej;

·         uczestnictwie w rekolekcjach dla współpracowników Duszpasterstwa Rodzin (lub potwierdzenie udziału przez ks. prowadzącego w innych rekolekcjach typu zamkniętego);

·         obecności na spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Duszpasterstwo;

·         pogłębianiu znajomości metod NPR (udział w kursie NPR).

W przypadku, gdy doradca nie uczestniczy w formacji prowadzonej przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin, może być pozbawiony misji kanonicznej.

Przed upływem 60 roku życia Doradca powinien zgłosić na piśmie chęć rezygnacji z pracy w Parafialnej Poradni Rodzinnej i zaproponować dalszy sposób funkcjonowania Poradni.

 

ks. dr Sławomir Adamczyk, dyrektor WDR w Radomiu

mgr Małgorzata Górka, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

 [1] Sujak. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne s. 32-33.